Blog

Infrastruktuuri koodina, osa 2 – Azure ja ARM Bicep


Bicep Azure pilvi-infrastuktuurin hallintaan

Infrastruktuuri koodina blogisarjan toisessa osassa aiheena on ARM Bicep. Jos Azure pilvi-infrastruktuurin hallinta on ajankohtaista, niin ARM Bicep on yksi parhaista työkaluista tähän hommaan.

Mikä on Infrastruktuuri koodina?

Infrastruktuuri koodina (IaC) tarkoittaa pilvi-infrastruktuurin hallintaa ja provisiointia koodilla, manuaalisten prosessien sijaan. IaC mahdollistaa nopean, toistettavan ja virheettömän infrastruktuurin hallinnan pilvipalveluissa.

Infrastructure as Code (IaC) on välttämätön työkalu pilvikehityksessä, koska se mahdollistaa infrastruktuurin nopean, tehokkaan ja virheettömän hallinnan. IaC:n avulla infrastruktuuri rakennetaan ja hallitaan automatisoidusti koodin avulla, mikä eliminoi inhimilliset virheet ja parantaa johdonmukaisuutta. Kehitystiimit voivat käyttöönottaa ja skaalata järjestelmiä nopeasti vastaamaan liiketoiminnan tarpeita. IaC tukee myös jatkuvaa integraatiota ja jatkuvaa toimitusta (CI/CD), tehden kehitysprosessista nopeampaa ja luotettavampaa. Tämä kaikki tekee pilvipalveluiden hallinnasta, skaalauksesta ja ylläpidosta tehokkaampaa, mikä on kriittistä dynaamisessa ja jatkuvasti kehittyvässä pilviympäristössä.

Azure pilviympäristössä ARM Bicep on paras tapa hallita pilvi-infrastruktuuria.

ARM Bicep Azure-pilviresurssien määrittelyyn ja hallintaan

ARM Bicep on avoimen lähdekoodin kieliprojekti, jonka Microsoft on kehittänyt helpottamaan Azure-resurssien deklaratiivista kuvausta ja hallintaa. Bicep on suunniteltu erityisesti Azure Resource Manager (ARM) mallien yksinkertaistamiseen ja parantamiseen, tarjoten selkeämmän ja ymmärrettävämmän syntaksin verrattuna perinteisiin ARM JSON-malleihin.

Bicep mahdollistaa Azure-infrastruktuurin määrittelyn helposti ymmärrettävänä koodina, mikä tekee Azure pilviresurssien hallinnasta helpompaa mahdollistaen versionhallinnan käytön, IaC koodin jakamisen ja uudelleenkäytön muissa projekteissa.

ARM Bicep on deklaratiivinen kieli. Se on suunniteltu Azure-resurssien määrittelyyn ja hallintaan. Deklaratiivisen luonteensa ansiosta käyttäjän tarvitsee vain määritellä “mitä” resursseja tarvitaan ja niiden asetukset, ilman että tarvitsee yksityiskohtaisesti ohjelmoida “miten” nämä resurssit luodaan tai päivitetään. Bicep hoitaa automaattisesti resurssien elinkaaren hallinnan, kuten luomisen, päivityksen ja poistamisen.

Bicep parhaat käytännöt

Bicep kehityksessä voit hyödyntää samoja hyviä käytäntöjä, kuin missä tahansa sovelluskehityksessä. Tässä muutama käytäntö, joita kannattaa hyödyntää

Modulaarisuus:

Jaa infrastruktuuri pienempiin, uudelleenkäytettäviin moduuleihin. Modulaarisuus helpottaa koodin ylläpitämistä, testausta ja uudelleenkäyttöä eri projekteissa. Määrittele jokainen resurssi tai resurssiryhmä omassa Bicep-moduulirakenteessa, kun se on järkevää. Mieti moduulirakenne etukäteen ja pidä moduulirakenne mahdollisimman matalana.

Esimerkkinä Storage Accountin luominen moduulin avulla


param location string
param storageAccountName string

resource storageAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: storageAccountName
 location: location
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'StorageV2'
}

Moduulin käyttö main.bicep tiedostossa on helppoa.

param location string = 'westeurope'
param storageAccountName string = 'mystorageaccount${uniqueString(resourceGroup().id)}'

module storageAccountModule './storageAccount.bicep' = {
 name: 'storageAccountDeployment'
 params: {
  location: location
  storageAccountName: storageAccountName
 }
}

output storageAccountId string = storageAccountModule.outputs.storageAccountId

Parametrisointi:

Käytä parametreja mukautettavien arvojen, kuten ympäristönimien, koon ja muiden konfiguroitavien asetusten, välittämiseen skripteihisi. Parametrisointi tekee skripteistäsi joustavampia ja helpottaa niiden uudelleenkäyttöä eri ympäristöissä. Mieti miten moduuli on mahdollisimman monikäyttöinen, jotta samaa moduulia voi hyödyntää myös muissa projekteissa.

Alla muutama esimerkki parametrien käytöstä Bicepissa.

param storageAccountName string
@description('The name of the storage account to be created.')

@allowed([
 'dev'
 'qa'
 'prod'
])
@description('Required. The environment of created resources.')
param env string = 'dev'

@description('The name of the static web app')
param staticWebAppName string = 'stapp-awe-frontend-${env}'

Turvallisuus:

Käytä Azure Key Vaultia salassa pidettävien tietojen, kuten salasanojen ja avainten, hallintaan. Viittaa näihin salaisuuksiin Bicep-skripteissäsi sen sijaan, että kirjoittaisit ne suoraan koodiin. Infrastruktuuri koodissa ei saa olla mitään salaisuudeksi luokiteltavaa tietoa. Lisää salaisuudet joko Keyvaultiin tai injektoi salaisuudet Devops automaation avulla ajettaviin bicep tiedostoihin.

Keyvault salaisuuksien käyttö on helppa Bicepissa. Tässä esimerkissä luetaan jo luodusta Keyvaultista pari salaisuutta ja annetaan ne referenssinä API moduulille.

resource sharedKv 'Microsoft.KeyVault/vaults@2019-09-01' existing = {
 name: 'kv-awe-shared-${env}'
 scope: resourceGroup('rg-awe-backend-shared')
}

module deployApi 'api_app_service.bicep' = {
 name: 'deploy_backend_api'
 params: {
  AAD_Authority: sharedKv.getSecret('AAD--Authority') 
  AAD_DirectoryId: sharedKv.getSecret('AAD--DirectoryId')
 }
}

Ympäristöjen erottelu:

Hallitse tuotanto- ja kehitysympäristöjä käyttämällä erillisiä parametritiedostoja tai -arvoja. Tämä parantaa hallintaa ja vähentää virheiden riskiä, kun muutoksia viedään tuotantoon.

Katsotaan esimerkkinä miten parametri tiedostot auttavat erottamaan eri ympäristöjen erilaiset parametriarvot

Pää moduuli mahdollistaa esimerkissä kahden parametrin asettamisen

param location string = 'westeurope'
param storageAccountName string = 'mystorageaccount${uniqueString(resourceGroup().id)}'

module storageAccountModule './storageAccount.bicep' = {
 name: 'storageAccountDeployment'
 params: {
  location: location
  storageAccountName: storageAccountName
 }
}

output storageAccountId string = storageAccountModule.outputs.storageAccountId

Development Environment (dev.parameters.json):

{
 "$schema": "https://schema.management.azure.com/schemas/2019-04-01/deploymentParameters.json#",
 "contentVersion": "1.0.0.0",
 "parameters": {
  "location": {
   "value": "eastus"
  },
  "storageAccountName": {
   "value": "devstorageaccount"
  }
 }
}

Parametritiedoston käyttö deploymentin yhteydessä.

az deployment group create --resource-group myResourceGroupDev --template-file main.bicep --parameters @dev.parameters.json

Idempotenssi:

Varmista, että Bicep-skriptisi ovat idempotentteja, eli niiden suorittaminen useita kertoja samalla konfiguraatiolla ei muuta lopputulosta toivotun tilan saavuttamisen jälkeen. Tämä on tärkeää infrastruktuurin vakauden ja ennustettavuuden kannalta.

Alla oleva esimerkki ei ole hyvä, koska storage accountin nimi muuttuu jokaisella deployment kierrokselle. Tällöin luot aina uuden storage accountin ja et päivitä jo luotua resurssia, mikä on tietysti IaC:ssa tavoitteena. Älä siis tee alla olevan mukaisia Bicep tiedostoja, jotka eivät ole idempotentteja

var uniqueStorageName = 'storage${utcNow()}'

resource storageAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-04-01' = {
 name: uniqueStorageName
 location: 'eastus'
 sku: {
  name: 'Standard_LRS'
 }
 kind: 'StorageV2'
}

Tietojen validointi:

Hyödynnä Bicepin tarjoamia validointiominaisuuksia, kuten minimaaliset ja maksimaaliset arvot tai sallitut arvot parametreille, varmistaaksesi, että syötetiedot ovat odotetunlaisia.

Esimerkkejä validoinneista

@description('Specifies the number of instances to deploy.')
@minValue(1)
@maxValue(5)
param instanceCount int = 3

@allowed([
 'Standard_LRS'
 'Premium_LRS'
 'Standard_GRS'
])
var allowedSkus = storageConfig.sku

@description('A tag description for the resource.')
@minLength(10)
@maxLength(256)
param tagDescription string

@description('Name of the SQL Server, must follow naming conventions.')
@pattern('^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]{2,62}$')
param sqlServerName string

Versiohallinta:

Tallenna Bicep-tiedostot versionhallintajärjestelmään, kuten Git, mikä mahdollistaa muutosten seurannan, koodiarvioinnit, versioiden palautuksen ja yhteistyön muiden kehittäjien kanssa.

Käytä outputteja moduuleissa:

Hyödynnä output-määritteitä moduuleissa tietojen välittämiseksi moduulien välillä, mikä helpottaa riippuvuuksien hallintaa ja datan jakamista.

output vnetName string = virtualNetwork.name
output vnetId string = virtualNetwork.id
output vnetAddressSpace array = virtualNetwork.properties.addressSpace.addressPrefixes

Automaatio ja CI/CD:

Integroi Bicep-skriptisi CI/CD-putkeen (Continuous Integration/Continuous Deployment), mikä mahdollistaa infrastruktuurin automaattisen provisionoinnin ja päivitykset osana ohjelmistokehitysprosessia.

Bicep moduulit

Bicep moduulit ovat jälleenkäytettäviä Bicep-tiedostoja, jotka mahdollistavat Azure-resurssien määrittelyjen kapseloinnin ja modulaarisen hallinnan. Ne tarjoavat tavan jakaa ja organisoida infrastruktuurikoodia loogisiksi yksiköiksi, mikä tekee infrastruktuurin kuvauksesta selkeämpää ja ylläpidettävämpää. Moduulien avulla käyttäjät voivat erottaa kompleksiset infrastruktuurin asetukset pienempiin, hallittaviin osiin, jotka voidaan yhdistää päämäärittelytiedostoissa tarpeen mukaan.

Usein projekteissa suunnitellaan omat resurssimoduulit eri pilviresursseille, joita voidaan sitten jakaa ja hyödyntää projektin eri osissa ja eri kehitystiimeissä. Bicep resurssimoduulien suunnittelu, muokkaus ja ylläpito vaatii paljon aikaa, suunnittelua ja kehitystyötä. Github tarjoaa useita valmiita moduuleja, mutta isossa projektissa joudutaan usein rakentamaan monia moduuleja, koska sopivia valmiita moduuleja ei löydy. Valmiit Githubista löytyvät moduulit on toteutettu vaihtelevasti, joten usein niistä saa vain alkukoodin, josta aloittaa.

Bicep moduuli – esimerkki

Esimerkki Bicep moduulista, joka luo Storage Accountin.


// Module: storageAccountModule.bicep

param storageAccountName string
param location string = resourceGroup().location
param skuName string = 'Standard_LRS'
param kind string = 'StorageV2'

resource storageAccount 'Microsoft.Storage/storageAccounts@2021-06-01' = {
 name: storageAccountName
 location: location
 sku: {
  name: skuName
 }
 kind: kind
}

output storageAccountId string = storageAccount.id

StorageAccount moduulin käyttöesimerkki päämäärittelytiedostossa

// Main deployment file: main.bicep

param storageAccountName string = 'uniquestorageaccountname'

module storageAccountModule './storageAccountModule.bicep' = {
 name: 'storageAccountDeployment'
 params: {
  storageAccountName: storageAccountName
 }
}

output deployedStorageAccountId string = storageAccountModule.outputs.storageAccountId

Yllä oleva Storage Account on yksinkertainen esimerkki moduulien käytöstä. Moduulit edut tulevat parhaiten esille kun projektissa tarvitaan useita eri resursseja ja yhtä moduulia käytetään projektissa useita kertoja.

AVM – Azure Verified Modules

Bicep moduulit ovat usein eri projekteissa lähes identtisiä ja silti ne kirjoitetaan usein alusta alkaen uudelleen eri projekteissa. Yksi tapa nopeuttaa IaC kehitystä on hyödyntää valmiita Bicep moduuleita. Microsoft on pitään tarjonnut valmiita Bicep moduuleita, jotka kannattaa tarkastaa ennen kuin aloittaa omien moduulien kehityksen.

Azure Verified Modules (AVM) ovat Microsoftin kehittämiä ja hyväksymiä moduuleja, jotka on suunniteltu käytettäväksi Azure Bicep – ja Terraform-infrastruktuurin koodauskielissä. Nämä moduulit tarjoavat valmiita, testattuja ja luotettavia malleja erilaisten Azure-resurssien, kuten virtuaalikoneiden, verkkopalveluiden ja tietokantojen, luomiseen ja hallintaan. Ne nopeuttavat kehitystyötä suunnattomasti, kun kehitystiimin ei tarvitse luoda ja ylläpitää omiaa Bicep moduuleja.

Tarkasta ennen omien moduulien toeuttamista voisiko AVM moduuleista olla sinun projektissa hyötyä. AVM moduulit on helppo ottaa käyttöön tai niitä voi käyttää pohjana omien moduulien suunnittelussa.

Devops Automaatio

Infrastruktuuri koodina blogisarjan osat

Azure Consulting Services

Kiinnostaako pilvi-infrastruktuurin automatisointi

Me toteutamme IaC ja Devops automaatiot

Do you need help with Infrastructure as Code development

We build IaC and Devops automation solutions